Już 5 października 2016 rusza kolejny, 12 cykl turniejów bilardowych dla amatorów. Gramy w każdą środę od 18:00 w klubie bilardowym MAXIMUS w Bydgoszczy.

W nowej edycji cyklu środowych turniejów dla amatorów rozegranych zostanie 11 turniejów. Pierwszy turniej odbędzie się w środę 5.10, ostatni turniej odbędzie się 14.12.


NAGRODY PIENIĘŻNE
DLA PIERWSZYCH 3 GRACZY !!

Nagrody przyznawane będą zarówno w pojedynczym turnieju
jak i dla pierwszej trójki zawodników w rankingu końcowym.JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W TURNIEJU?

Zapisy w każdą środę:

 • osobiście przed turniejem (od 17:00 do 18:15)
 • telefonicznie 52 3300596 (max do 18:00)

Gospodarz zawodów – klub bilardowy MAXIMUS gwarantuje, że do dyspozycji zawodników dostępne będą minimum 4 stoły. Maksymalnie turniej może odbywać się na 6 stołach jednocześnie.


WYCIĄG Z REGULAMINU ROZGRYWEK:


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

W turniejach z cyklu AMATOR CUP #12 zawodnicy zdobywają punkty rankingowe. Ilość punktów rankingowych zależy od zajętego miejsca w turnieju i jest uregulowana w osobnych przepisach.

Do rankingu końcowego AMATOR CUP #12 zalicza się najlepsze wyniki z 10 turniejów (spośród 11 organizowanych). Najsłabszy wynik danego zawodnika z pojedynczego turnieju cyklu jest wykreślany.

 • Organizatorem zawodów jest Klub Sportowy „Bilard-Sport-Bydgoszcz”

 • Gospodarzem zawodów jest Klub bilardowy „MAXIMUS” 

 • Sędzią Zawodów jest Maciej Szczawiński – licencjonowany sędzia PZBIL kat. D.
  Sędzia może uczestniczyć w zawodach.


NAGRODY

Dla trójki najlepszych graczy w pojedynczym turnieju oraz w rankingu końcowym AMATOR CUP #12 wypłacane są nagrody pieniężne, które rozdzielane są w następujący sposób:

 • 1 miejsce – 50% puli nagród

 • 2 miejsce – 30% puli nagród

 • 3 miejsce – 20% puli nagród

Pula nagród w pojedynczym turnieju stanowi 40% sumy opłat startowych.

Pula nagród w rankingu końcowym stanowi 20% sumy opłat startowych.

Gospodarz turnieju tj. klub bilardowy MAXIMUS dodatkowo ufunduje nagrody rzeczowe (puchary) dla trójki najlepszych graczy rankingu końcowego AMATOR CUP #12.


OPŁATA STARTOWA:

Opłata startowa (wpisowe) w każdym z turniejów wynosi 25 złotych.


UCZESTNICY:

Warunkiem startu w turnieju jest zgłoszenie się w określonej w niniejszym Regulaminie formie i czasie, a po przyjęciu na listę uczestników dokonanie opłaty startowej.

W rozgrywkach nie mogą brać udziału:
•    zawodnicy drużyn Bilardowej Ekstraklasy w sezonie 2016,
•    zawodnicy drużyn Pierwszej Ligi Bilardowej w sezonie 2016.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy gry w turnieju danemu zawodnikowi bez podania przyczyny.


SYSTEM GIER:

Rozgrywki prowadzone są w systemie 2KO do 4 wygranych partii w odmianę 8 bil. Rozbicie naprzemienne.

Dystans w poszczególnych fazach turnieju (ilość partii) może ulec zwiększeniu w przypadku pojawienia się technicznych możliwości terminowego przeprowadzenia zawodów:

 • W przypadku niskiej frekwencji (tj. 8 lub mniej zawodników) na pojedynczym turnieju dopuszcza się rozgrywanie pojedynków do 5 wygranych partii.

 • W przypadku frekwencji powyżej 8 zawodników dopuszcza się rozgrywanie pojedynków półfinałowych, finału oraz meczu o 3 miejsce do 5 wygranych partii.

Decyzję w tej kwestii każdorazowo podejmuje Sędzia Zawodów w zależności od tempa rozgrywania turnieju.


HARMONOGRAM CZASOWY:

 • Zamknięcie listy startowej o godzinie 18:15.

 • Losowanie pomiędzy 18:15 a 18:30.

 • Pierwsze mecze startują o 18:30.

 • Planowane zakończenie turnieju do 24:00.


ROZLOSOWANIE ZAWODNIKÓW:

Organizator nie przewiduje rozstawiania zawodników w pojedynczych turniejach.

Rozlosowanie zawodników do tabeli turniejowej odbywa się elektronicznie na stronie online-brackets.com. 

Oficjalna tabela turnieju prowadzona jest w wersji elektronicznej na stronie online brackets.com, co gwarantuje zawsze aktualną informację o klasyfikacji zawodników w rankingu całego cyklu. Dopuszcza się uzupełnienie oficjalnej tabeli turnieju w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia rozgrywek.

Dodatkowo w trakcie turnieju, dla wygody zawodników uczestniczących w rozgrywkach, prowadzona jest tabela pomocnicza w wersji papierowej. Po zakończeniu zawodów zwycięzca turnieju ma obowiązek przekazania tabeli pomocniczej w wersji papierowej do Sędziego Zawodów najpóźniej do godziny 12:00 następnego dnia roboczego. Dopuszcza się przekazanie tabeli pomocniczej w wersji elektronicznej (np. zdjęcie). Nieprzekazanie przez zwycięzcę turnieju tabeli pomocniczej do Sędziego Zawodów w w/w terminie skutkować będzie odjęciem 5 punktów rankingowych.


PRZEBIEG ZAWODÓW:

W trakcie turnieju, aby zapewnić jego sprawny przebieg zawodników obowiązują następujące zasady:

 • Mecze rozgrywane są zgodnie z kolejnością wynikającą z tabeli. Nie dopuszcza się wyjątków od tej reguły.

 • W chwili ogłoszenia pojedynku i wyczytania nazwisk zawodnicy powinni rozpocząć grę w ciągu 5 minut. Niestawienie się do gry po 5 minutach od wyczytania zawodnika skutkuje walkowerem w danym meczu.

 

Przerwa w grze: „time-out”

W trakcie turnieju zawodnikom nie przysługuje przerwa w grze tzw. "time out". Skorzystanie z przerwy przez zawodnika skutkuje walkowerem w danej partii.

 

Limit czasu na uderzenie: „shot-clock”

W meczu obowiązuje limit czasu na oddanie uderzenia, który wynosi 35 sekund. Jeżeli przeciwnik w tym czasie nie wykona zagrania popełnia faul. W każdej partii zawodnik może raz poprosić o dodatkowe 30 sekund, podając głosem komendę "czas".

 

Strój do gry

W cyklu #12 AMATOR CUP nie obowiązuje bilardowy strój sportowy.

 

Niesportowe zachowanie

W przypadku niesportowego zachowania się zawodnika Sędzia Zawodów lub przedstawiciel Organizatora lub Gospodarza turnieju może podjąć decyzję o wykluczeniu go z poszczególnych zawodów, a w szczególnych przypadkach z całego cyklu rozgrywek.

Niesportowe zachowanie może obejmować zachowanie zawodnika w czasie gry oraz poza nią np. w przypadku rażącego naruszenia zasad współżycia, dewastacji mienia, obrażenia osób funkcyjnych lub gości turnieju itp.

Za niesportowe zachowanie uważa się także prowadzenie przez zawodnika w trakcie meczu rozmów przez telefon komórkowy, palenie papierosów lub spożywanie alkoholu.

 

Ochrona danych osobowych i prawa do wizerunku

Zawodnik przystępując do gry w turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i Gospodarza turnieju do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz na otrzymywanie na podany podczas rejestracji do turnieju adres e-mail oraz numer telefonu informacji drogą elektroniczną. Zawodnicy będą poinformowani w chwili rejestracji o przysługującym im prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania.

Organizator turnieju, tj. Stowarzyszenie BSB oraz Gospodarz turnieju tj. Klub bilardowy MAXIMUS mają prawo wykorzystania zdjęć zawodników zrobionych podczas zawodów do celów marketingowych.

 

Postanowienia końcowe

W sprawach określonych w niniejszym regulaminie poszczególne decyzje podejmuje Sędzia Zawodów lub inna osoba upoważniona przez Organizatora, tj. Stowarzyszenie BSB. Decyzje Sędziego Zawodów są ostateczne.

W przypadku zawodników z licencją PZBil, jakiekolwiek decyzje związane z naruszeniem dyscypliny mogą być dodatkowo zgłoszone do odpowiednich organów PZBil.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują decyzje przedstawicieli Organizatora cyklu:

·               Maciej Szczawiński – członek Zarządu i skarbnik stowarzyszenia BSB,

·               Łukasz Kwasek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia BSB,

·               Filip Biesek – Prezes Zarządu stowarzyszenia BSB,

w oparciu o regulaminy poprzednich serii rozgrywek, regulaminy innych rozgrywek organizowanych przez PZBIL oraz dobre obyczaje.

Comment